11645362_827538847314444_492792659_n.gif

V Tombola

1. История на томболата

Всичко започва от там, че една партньорка в бизнес екипа VankoG Vertera Team е изтеглена и печели награда от друга томбола, без дори тя самата да знае и подозира за прекрасната новина. Този проект-томбола се ражда като идея за три месеца, породен от факта, че има хора, които не обичат томболите и предметните награди. Но те са бонус за дадено тяхно действие.

Създателят на идеята VankoG казва: ''Хората за мен са най-важното нещо и те са моето богатство.'' Така през месец октомври 2020 се създава ''V Tombola'', която подсеща за Първата. Тя е парична и абсолютно независима от предишната. И ето, че имаме 2 томболи или както обичат да казват хората, "С един куршум - два заека".


 

 2. Правила за участие
 

Организатор на томболата (V Tombola) VankoG Vertera Team (Организатор), със седалище и адрес на управление град София. Изпълнител на томболата - VankoG (Изпълнител).
 

Участието в томболата е обвързано с покупка - инвестиция.
 

3. Предмет на томболата
 

Организаторът предоставя възможност на участниците (партньорите) докато правят своя бизнес да спечелят още пари с
"V Tombola" чрез участието си в игра и при спазване на настоящите правила за участие.


 

 4. Участници в томболата

Могат да бъдат всички пълнолетни физически лица, направили си безплатна регистрация ТУК и 50 BPV (точки) за старите или
25 TM + 25 BPV - за новите членове (CPV и VPV не участват).

 

Участници в томболата не могат да бъдат тези, които нямат безплатна регистрация, показана и описана във видеото и които не отговарят на условията в по-горната точка.
 

Всеки, който изпълни условията за участие в дадения месец ще бъде включен автоматично в томболата. В случай, че някой не е съгласен с настоящите правила, същият следва да не участва в томболата.

Безплатна регистрация, 
 гледай видеото: 

5. Механизъм за участие
 

Всеки, желаещ да се включи във "V Tombola", е необходимо да се съгласи с условията, изложени в тези правила и да спази изискванията, публикувани в специално създадената страницата на този сайт.

6. Период на провеждане на томбола
 

Томболата се провежда един път през последната седмица от всеки месец.


7. Награда. Условие.
 

Наградата е джакпотът, който се натрупва всеки месец, като се започва от 100 лв.
 

Например ако джакпотът е 10000 лв. и няма участници или печеливш играч, в следващия месец се натрупват още 100 лв върху тази сума, с което общата сума става 10100 лв. Когато има печеливш, всичко се нулира и новият месец започва с 100 лв.
 

Тегленето е на живо и се оповестява (ден и час) във Фейсбук страницата Street Fitness ВАНКО
 

Прави се онлайн връзка с изтегления в Zoom. Участникът избира една кутия от продукти с марката Вертера, където се крие печелившата сума. Всеки има право на един избор и ако не изтегли печалбата, след това се избира друг човек. За всеки са предвидени по две кутии, например ако има петима играчи - 10 кутии общо.
 

8. Лични данни
 

Правата на всички участници в томболата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни (GDPR). Включвайки се в томболата участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или определено от него, обработващо данните лице. Лични данни ще бъдат събирани единствено за целите на томболата, за доставяне на спечелената парична награда, последващи информационни кампании за актуални и предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

9. Други условия.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност да се участва в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на връзката в интернет и др.)

Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод томболата, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди и пропуснати ползи, нито отговаря за качеството на наградата и свързани с томболата услуги.

Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им тук.

Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Общите условия.
В случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

Участникът, спечелил от томболата, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора,
в качеството му на победител.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участници в нея, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът не носи отговорност за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства.

Организаторът на томболата си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната томбола. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

 

glitter.gif
glitter.gif
glitter.gif
glitter.gif